Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

•    Каква е разликата между психиатър и психолог?

Първо, това е образованието, съответно: психиатър – медицинско, психолог – хуманитарно. Психиатрите са лекари със специалност по психиатрия. Приоритет на психиатрите е поставяне на диагноза, уточняване и проследяване на медикаментозното лечение. Психолозите провеждат психодиагностика /работа с психологични методики и тестове/,  групова и индивидуална психотерапевтична работа с пациентите.

•    Какво представлява психологическото изследване?

Психологическото изследване е набор от специализирани методики - интервю, тестове, въпросници, които имат за цел да разкрият състоянието на отделните психични сфери - внимание, памет, мислене, интелект, личност и др. То дава възможност специалистите да се ориентират за налични проблеми и степента им на изразеност. Това не е изпит и не се поставя оценка. Важно е човек да е спокоен и да разкрие напълно способностите си.

•    Колко дълго продължава хоспитализацията в психиатрична болница и от какво зависи изписването?

Обикновено срокът на лечение е строго индивидуален и зависи от две групи фактори: медицински показатели и социални индикации. Съществуват две основни форми на лечение: доброволно и задължително лечение. Когато има съдебно постановелние за задължително лечение, то продължава съобразно предвидените от Съда срокове, които почиват на медицински основания. В противен случай, здравословното състоянието на пациента се преценява от лекуващия го екип- лекар-психиатър, психолог, медицинска сестра, социалин работник.  Препоръчително е при изписване да се търси съдействие от близките за подкрепа при провеждане на лечението в домашна среда.

•    Каква е процедурата за пенсиониране по болест?

Когато се намирате в болница и заболяването ви може да доведе до намалена работоспобност, с Ваше съгласие е възможно да бъдете представени пред ЛКК комисия в болницата. Тя взима решение за Вашето инвалидизиране. Изготвя се протокол в три екземпляра. Изпраща се в Регионалната картотека на медицинските експертизи. Изчаква се писмо от ТЕЛК, с което Ви уведомяват за датата , на която да се явите и необходимите документи, които трябва да бъдат представени пред комисията. След получаване на решението, то трябва да бъде заверено в картотеката след 14 дневен срок. Заедно със завереното решение служител на картотеката предоставя и списък с необходимите документи за подаване за пенсиониране в НОИ. При подаването им в НОИ документите се обработват и се определя размера на пенсията.

•    Спряна ми е пенсията по болест- каква е причината и какви са стъпките, за да я възстановя?

Причината може да бъде изтекъл срок на експертното решение. В този случай е необходимо да направите справка в ЦПЗ “ Никола Шипковенски” на  ул. “Екзарх Йосиф” № 59, където можете да проверите на коя дата бихте могли да се явите пред комисия. Следващите стъпки са същите като при първоначално пенсиониране.

•    Какви социални помощи имам право да получавам и към кого да се обърна?

Информация за помощите, за които можете да кандидатствате като инвалид по полест, социално слаб и др. можете да получите от служител на Дирекция социално подпомагане, която обслужва района, на който сте вписани по лична карта.

•    Имам ли право да работя ако имам група инвалидност и как мога да започна работа?

Във вашето експертно решение е описано какъв вид труд е противопоказно да извършвате. В бюрата по труда можете да се регистрирате като безработни, търсещи работа. Там можете да получите подробна информация за възможностите и видовете труд, които можете и са подходящи да упражнявате.
 

•    Как става настаняване в психиатричен стационар /лечебно заведение за болнична помощ/?

Настаняването в психиатричен стационар може да се осъществи на доброволен и недоброволен принцип.

За доброволното настаняване е достатъчно пациентът да желае лечение в психиатричен стационар и да даде писмено информирано съгласие за това. Необходимите документи са документ за самоличност /лична карта, шофьорска книжка, паспорт/ и налична медицинска документация /епикризи, амбулаторни листа, направление от специалист или личен лекар/.

Недоброволното настаняване се осъществява без съгласието на пациента, като за това своевременно се уведомява съда съгласно Закона за здравето, ако няма влязло в сила съдебно решение за задължително или принудително лечение или определение за съдебнопсихиатрично освидетелстване.

Хоспитализацията може да се осъществи с помощта на полицейски органи, службата на тел. 112 и/или Център за психично здраве /когато е по спешност/. Необходимите документи са документ за самоличност, епикриза /ако пациентът се насочва от лекар и/или е бил прегледан от лекар/, фиш от ЦСМП /ако има такъв/, придружаващи документи при намеса на полицейски органи.
При наличие на влязло в сила съдебно решение за задължително /принудително лечение/ или определение за съдебнопсихиатрично освидтелстване,  същото следва да придружава пациента.
Съгласно Закона за здравето, Глава „Психично здраве” всички психиатрични стационари в Република България – държавни психиатрични болници, центрове за психично здраве, психиатрични отделения към МБАЛ и психиатрични клиники, следва да приемат безотказно всички психиатрични пациенти – няма диференциация по вид на заболяванията, етап на хронификацията или по показателя доброволност/принуда.

Съвременната концепция за лечение на психично болните изисква пациентите да бъдат настанявани в най-близкото до местоживеенето им лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ, без оглед на налагащата се продължителност на лечението.

Лечението в психиатричния стационар не е доживотно т.е. не следва да се смята, че с настаняването на пациента на лечение, се решава социален проблем от типа на липса на жилище, нежелание за обгрижване у дома и др. Лечението в болнични условия има следните цели - овладяване на острата или обострена болестна симптоматика, обучение на близките за справяне с проблема в домашни условия, установяване на оптимална терапевтична схема, представяне пред ТЕЛК, изпълнение на съдебно решение за лечение.

•    Как се продължава лечението след  изписване от психиатричен стационар?

След изписването на пациента той може да направи свободен избор при кой специалист да продължи лечението си, ако му е препоръчано такова. Лечението може да продължи по линия на НЗОК или платено лечение. Консултациите с психолог/психотерапевт НЕ СЕ поемат от НЗОК. Различните видове психотерапия също могат да се получат само срещу заплащане при съответните специалисти.

Съгласно Наредбата за медицинския стандарт  „Психиатрия” активното проследяване и лечение на пациентите с психиатрични заболявания у нас НЕ Е обвързано с диспансеризацията, т.е. тя НЯМА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. Завеждането на диспансерен отчет е акт на свободната воля на пациента.  На настоящия етап диспансеризацията не обезпечава получаване на безплатни медикаменти. Изписването им зависи единствено и само от здравноосигурителния статус на болния.