Често задавани въпроси

1Каква е разликата между психиатър и психолог?
Първо, това е образованието, съответно: психиатър – медицинско, психолог – хуманитарно. Психиатрите са лекари със специалност по психиатрия. Приоритет на психиатрите е поставяне на диагноза, уточняване и проследяване на медикаментозното лечение. Психолозите провеждат психодиагностика /работа с психологични методики и тестове/, групова и индивидуална психотерапевтична работа с пациентите.
2Какво представлява психологическото изследване?
Психологическото изследване е набор от специализирани методики - интервю, тестове, въпросници, които имат за цел да разкрият състоянието на отделните психични сфери - внимание, памет, мислене, интелект, личност и др. То дава възможност специалистите да се ориентират за налични проблеми и степента им на изразеност. Това не е изпит и не се поставя оценка. Важно е човек да е спокоен и да разкрие напълно способностите си.
3Колко дълго продължава хоспитализацията в психиатрична болница и от какво зависи изписването?
Обикновено срокът на лечение е строго индивидуален и зависи от две групи фактори: медицински показатели и социални индикации. Съществуват две основни форми на лечение: доброволно и задължително лечение. Когато има съдебно постановелние за задължително лечение, то продължава съобразно предвидените от Съда срокове, които почиват на медицински основания. В противен случай, здравословното състоянието на пациента се преценява от лекуващия го екип- лекар-психиатър, психолог, медицинска сестра, социален работник. Препоръчително е при изписване да се търси съдействие от близките за подкрепа при провеждане на лечението в домашна среда.
4Каква е процедурата за пенсиониране по болест?
Когато се намирате в болница и заболяването ви може да доведе до намалена работоспобност, с Ваше съгласие е възможно да бъдете представени пред ЛКК комисия в болницата. Тя взима решение за Вашето инвалидизиране. Изготвя се протокол в три екземпляра. Изпраща се в Регионалната картотека на медицинските експертизи. Изчаква се писмо от ТЕЛК, с което Ви уведомяват за датата , на която да се явите и необходимите документи, които трябва да бъдат представени пред комисията. След получаване на решението, то трябва да бъде заверено в картотеката след 14 дневен срок. Заедно със завереното решение служител на картотеката предоставя и списък с необходимите документи за подаване за пенсиониране в НОИ. При подаването им в НОИ документите се обработват и се определя размера на пенсията.
5Спряна ми е пенсията по болест- каква е причината и какви са стъпките, за да я възстановя?
Причината може да бъде изтекъл срок на експертното решение. В този случай е необходимо да направите справка в ЦПЗ “ Никола Шипковенски” на ул. “Екзарх Йосиф” № 59, където можете да проверите на коя дата бихте могли да се явите пред комисия. Следващите стъпки са същите като при първоначално пенсиониране.
6Какви социални помощи имам право да получавам и към кого да се обърна?
Информация за помощите, за които можете да кандидатствате като инвалид по полест, социално слаб и др. можете да получите от служител на Дирекция социално подпомагане, която обслужва района, на който сте вписани по лична карта.
7Имам ли право да работя ако имам група инвалидност и как мога да започна работа?
Във вашето експертно решение е описано какъв вид труд е противопоказно да извършвате. В бюрата по труда можете да се регистрирате като безработни, търсещи работа. Там можете да получите подробна информация за възможностите и видовете труд, които можете и са подходящи да упражнявате.
8Как става настаняване в психиатричен стационар /лечебно заведение за болнична помощ/?
Настаняването в психиатричен стационар може да се осъществи на доброволен и недоброволен принцип. За доброволното настаняване е достатъчно пациентът да желае лечение в психиатричен стационар и да даде писмено информирано съгласие за това. Необходимите документи са документ за самоличност /лична карта, шофьорска книжка, паспорт/ и налична медицинска документация /епикризи, амбулаторни листа, направление от специалист или личен лекар/. Недоброволното настаняване се осъществява без съгласието на пациента, като за това своевременно се уведомява съда съгласно Закона за здравето, ако няма влязло в сила съдебно решение за задължително или принудително лечение или определение за съдебнопсихиатрично освидетелстване. Хоспитализацията може да се осъществи с помощта на полицейски органи, службата на тел. 112 и/или Център за психично здраве /когато е по спешност/. Необходимите документи са документ за самоличност, епикриза /ако пациентът се насочва от лекар и/или е бил прегледан от лекар/, фиш от ЦСМП /ако има такъв/, придружаващи документи при намеса на полицейски органи. При наличие на влязло в сила съдебно решение за задължително /принудително лечение/ или определение за съдебнопсихиатрично освидтелстване, същото следва да придружава пациента. Съгласно Закона за здравето, Глава „Психично здраве” всички психиатрични стационари в Република България – държавни психиатрични болници, центрове за психично здраве, психиатрични отделения към МБАЛ и психиатрични клиники, следва да приемат безотказно всички психиатрични пациенти – няма диференциация по вид на заболяванията, етап на хронификацията или по показателя доброволност/принуда. Съвременната концепция за лечение на психично болните изисква пациентите да бъдат настанявани в най-близкото до местоживеенето им лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ, без оглед на налагащата се продължителност на лечението. Лечението в психиатричния стационар не е доживотно т.е. не следва да се смята, че с настаняването на пациента на лечение, се решава социален проблем от типа на липса на жилище, нежелание за обгрижване у дома и др. Лечението в болнични условия има следните цели - овладяване на острата или обострена болестна симптоматика, обучение на близките за справяне с проблема в домашни условия, установяване на оптимална терапевтична схема, представяне пред ТЕЛК, изпълнение на съдебно решение за лечение.
9Как се продължава лечението след изписване от психиатричен стационар?
След изписването на пациента той може да направи свободен избор при кой специалист да продължи лечението си, ако му е препоръчано такова. Лечението може да продължи по линия на НЗОК или платено лечение. Консултациите с психолог/психотерапевт НЕ СЕ поемат от НЗОК. Различните видове психотерапия също могат да се получат само срещу заплащане при съответните специалисти. Съгласно Наредбата за медицинския стандарт „Психиатрия” активното проследяване и лечение на пациентите с психиатрични заболявания у нас НЕ Е обвързано с диспансеризацията, т.е. тя НЯМА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. Завеждането на диспансерен отчет е акт на свободната воля на пациента. На настоящия етап диспансеризацията не обезпечава получаване на безплатни медикаменти. Изписването им зависи единствено и само от здравноосигурителния статус на болния.

Важна информация

17.12.2021

Свиждания и сведения за пациенти

За времето на пандемията сведения за пациенти на болницата ще се дават само на техни близки по телефона на отделението, в което се лекуват между 11 и 12 часа всеки работен ден.

Заповед относно свижданията от 02.08.2021 г.

26.03.2024

Конкурси

Обществени поръчки
gdpr-image
Този уебсайт използва бисквитки за по-добро потребителско изживяване. Използвайки този уебсайт, вие приемате нашата Политика за поверителност.
Виж повече